2013 Result

Violin Professional

1. JinJoo Cho

2. Jinru Zhang

3. Jae won Kim

Violin Youth 13-16

1. James Poe

2. Yeung Choi Tung

3. Tiffany Kang

Violin The “Butterfly Lovers' Concerto”

1. Tang Yun

2. Lin Richard

3. Chen Jiayi

Cello Professional

1. Julian Schwarz

2. Nan Jia

2. Bingxia Lu

3. Hanbin Yoon

Cello Youth 13- 16

1. He Jiayin

2. Xu Tianlu

3. Xue Danna Feng Mufei

Chamber Senior

1. The Gloucester Quartet

Shu Lun Choi, Nan Jia , Ningyi Wei, Yang Zheng

2. Trio Prisma

Wenbin Geng, Wanchen Zhu, Runyin Zhang

3. Amber Quartet

Bocheng Chen, Haiyan Fong , Baozhu Hao, Yiru Wang

Chamber Junior

1. The Paddington Trio

Shannon Wei, Danna Xue, Shannon Xue

The Middle School affiliated to SCOM Quartet

Liu cong Feng, Zheyu Pan , Bochun Wang , Kexin Ye

2. /

3. Xin Xing Guo Zhou Quartet

Heng Chung, Cheng Liang, Jun Ting Lin Pei Wen Su, Chi Ting Wu